SDP - Mänttä-Vilppula 3.6.2019

Antti Rinteen hallituksen ohjelma 3.6.2019

Osallistava ja osaava Suomi
- sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta


Antti Rinteen hallituksen tavoitteena on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta esiteltiin tänään Oodi-kirjastossa Helsingissä.


Hallitusohjelma on kunnianhimoinen tulevaisuusohjelma, joka sisältää ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja sen peruspilarit toimeentulon turva, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus sekä osaaminen luovat vahvan ja oikeudenmukaisen alustan uudistustyölle.


Sosialidemokraattien tulevaisuuslinja näkyy hallitusohjelman kirjauksissa selkeästi. SDP:lle on tärkeää vähentää eriarvoisuutta ja parantaa pienituloisten asemaa, tehdä taloutta ja työllisyyttä vahvistavia tulevaisuusinvestointeja, kehittää reilua ja tasa-arvoista työelämää, torjua ilmastonmuutosta sekä investoida koulutukseen, osaamiseen ja innovaatioihin. Näihin tavoitteisiin hallitusohjelmassa vastataan monilla eri keinoilla.


SDP:n kynnyskysymykset, eli viikon hoitotakuu, 0,7 hoitajamitoitus ja 1000 lääkärin tai hoitajan palkkaaminen, tulivat hallituksen tavoitteiksi. Hallitus parantaa pienituloisten asemaa ja korottaa pienimpiä eläkkeitä heti kautensa alussa. Ensimmäinen erä on noin 50 euron korotus alle 1000 euron eläkkeisiin. Sosialidemokraattien pitkäaikainen ja tärkeä tavoite oppivelvollisuuden laajentamisesta toteutuu ja hallitus tekee merkittäviä investointeja tutkimukseen, osaamiseen ja innovaatioihin. Hallitusohjelmaan kirjattiin myös aktiivimallin leikkurin purkaminen ja useita työelämän tasa-arvoa parantavia toimia.


Olemme valmiina kantamaan vastuuta päätöksistä, joilla rakennetaan tulevaisuutta ja parempaa huomista jokaiselle suomalaiselle. Olemme valmiina kehittämään suomalaista yhteiskuntaa yhdessä sopien, emme repien. Me olemme valmiina rakentamaan huomista, joka on parempi kuin tänään.

Poimintoja hallitusohjelman neuvottelutuloksesta


Turvallinen arki ja elämä - poimintoja hallitusohjelmasta

Säädämme lakiin sitovan hoitajamitoituksen.

Tiukennamme hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Vähennämme eläkeläis- ja lapsiperheköyhyyttä. Korotamme pienimpiä eläkkeitä. Ensimmäinen erä on noin 50 euron korotus alle 1000 euron eläkkeisiin.

Laajennamme oppivelvollisuuden 18 vuoteen ja teemme toisesta asteesta maksuttoman.

Palautamme subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden kaikille lapsille ja pienennämme ryhmäkokoja.

Lisäämme korkeakoulujen pysyvää rahoitusta.

Toteutamme sote-uudistuksen, joka kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja turvaa kaikille suomalaisille laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut.

Käynnistämme sosiaaliturvauudistuksen ja teemme useita nopeampia toimenpiteitä järjestelmän parantamiseksi.

Teemme merkittäviä panostuksia kulttuuriin ja panostamme lasten ja nuorten kulttuuritarjontaan.

Uudistamme translain.

Selvitämme uusia keinoja puuttua tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen.

Toteutamme seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen. Muutamme raiskausmääritelmän suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.

Lisäämme poliisien määrää ja muutamme harmaan talouden torjunnan poliisiresurssit tilapäisistä pysyviksi.

Laadimme uuden rasismin ja syrjinnän vastaisen ohjelman.

Lisäämme kohtuuhintaisten kotien rakentamista. Tavoitteenamme on, että valtion tuella rakennetaan vähintään 10 000 kohtuuhintaista asuntoa vuodessa.

Kehitämme lähiöitä kokonaisvaltaisesti ja käynnistämme uuden lähiöohjelman. Näin torjumme eriarvoistumista ja edistämme viihtyisyyttä ja turvallisuutta asuinalueilla.

Kehitämme erityisesti ikääntyneiden asumisen hyviä ratkaisuja, kuten yhteisökotien rakentamista.

Laadimme kokonaisvaltaisen Afrikka-strategian, joka perustuu Agenda 2030:lle ja varmistaa Suomen Afrikka-politiikan johdonmukaisuuden.

Edistämme EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä aktiivisesti.

Hyvinvointivaltion perusta turvattu - poimintoja hallitusohjelmasta


Teemme tulevaisuusinvestointeja, jotka vahvistavat talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä.

Laajennamme ja vauhditamme harmaan talouden vastaisia toimia kattavalla ohjelmalla.

Teemme oikeudenmukaista veropolitiikkaa ja valmistelemme kestävän kehityksen verouudistuksen.

Käännämme TKI-panostukset nousu-uralle pitkän laskun jälkeen. Lisämäärärahoja tutkimukseen ja tuotekehitykseen niin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen kuin mm. Business Finlandin kautta.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita kehitetään uusilla toimintamalleilla vastaamiseksi globaaleihin kehityshaasteisiin.

Vahvistamme monia kasvupotentiaalia sisältäviä toimialoja erillisohjelmilla ja niiden rahoituksella (esim. matkailu, puurakentaminen, luovat alat, elintarvikevienti, biokaasuratkaisut).

Yrittäjyyttä edistetään laaja-alaisesti huomioiden eri kokoisten yhtiöiden tarpeet.

Laadimme kaupunkistrategian, laajennamme MAL-sopimusten käyttöä sekä mahdollistamme metropolialueen vaatimat erityisratkaisut.

Edistämme palkkatasa-arvoa ja jatkamme samapalkkaisuusohjelmaa.

Toteutamme yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoisen ja perheiden hyvinvointia tukevan perhevapaauudistuksen.

Puramme aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet ja valmistelemme työttömien palveluiden uudistuksen.

Uudistamme yhteistoimintalakia työnantajan ja henkilöstön välisen luottamuksen parantamiseksi.

Parannamme pätkätöissä ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien asemaa.

Helpotamme osatyökykyisten sekä erityisen tuen tarpeessa olevien asemaa, palveluita ja työllistymistä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestelmää uudistetaan sosiaalisella kuntoutuksella. Osatyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuja puretaan.

Lisäämme kohtuuhintaisten kotien rakentamista ja kehitämme lähiöitä uudella lähiöohjelmalla.

Teemme investointeja liikenneverkkoon.

Hiilineutraali Suomi - poimintoja hallitusohjelmasta


Hallitus toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Ilmastopaneelin roolia tieteellisenä ja riippumattomana asiantuntijaelimenä vahvistetaan ja sille osoitetaan tarvittavat resurssit.

Päästövähennystoimet toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti ja niin, että kaikki yhteiskunnan osa-alueet ovat mukana.

Laajennamme kansallispuistoverkostoa ja kasvatamme luonnonsuojelun rahoitusta.

Toteutamme kiertotalouden edistämisohjelman ja vahvistamme Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

Toteutamme heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelman.

Jatkamme METSO-ohjelmaa ja uudistamme sekä korotamme sen rahoitusta.

Puolitetaan ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Laaditaan tiekartta hävikin vähentämiseksi ruokaketjun jokaisessa vaiheessa.

Laaditaan kansallinen ilmastoruoka-ohjelma, joka tähtää kulutetun ruoan ilmastojalanjäljen pienentämiseen sekä ymmärryksen lisäämiseen ruoantuotannosta.


Lue koko hallitusohjelma osoitteesta


https://sdp. fi/wp- content/uploads/2019/06/Neuvottelutulos- hallitusohjelmasta- 3. 6. 2019. pdfSIVUN ALKUUN

 

Marika Ala-Herttuala

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Aluehallituksen konserni- ja toimitilajaoston jäsen

Jussi Jatkola

kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja

Arto Lehtinen

Kaupunginhallituksen jäsen

Auli Välimäki

Kaupunginhallituksen jäsen