SDP - Mänttä-Vilppula 8.10.2021

SOSIALIDEMOKRAATTIEN KÄRKITEEMAT ALUEVAALEISSA 23.1.2022

SDP:lle jokaisen yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi ovat aluevaalien keskeisimpiä teemoja.

Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on.

Ensimmäiset aluevaltuustot tekevät hyvinvointialueiden kehityksen kannalta merkityksellisiä päätöksiä. Päätökset vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja koko hyvinvointivaltion ytimeen. Päätökset koskevat esimerkiksi palveluverkon laajuutta, hoitoon pääsyä ja henkilökunnan työoloja.

HOITOA ON SAATAVA AINA TARVITTAESSA

Oikea-aikaiset palvelut sekä luovat hyvinvointia että säästävät rahaa. Korona-ajalta kertyneen hoivavelan purkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tarvitsemme hoitotakuun, riittävät ja laadukkaat palvelut ja palveluverkon, jotta hoitolupaus on toteutettavissa.

SDP:lle hoitolupaus tarkoittaa muun muassa sitä, että

  • Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee 7 päivässä hoidontarpeen arvioinnista.

  • Hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas on ottanut yhteyttä.

  • Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon pääsee viikossa.

  • Suunterveydenhoito on kaikkien saatavissa oikea-aikaisesti, hoidon tarpeen arviointi tehdään samana päivänä, kun yhteyttä on otettu ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

Hyvinvointialueiden päättäjät päättävät siitä, millaisia palveluita jatkossa tarjotaan ja miten palveluita tuotetaan. Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee tarvittaessa, asuinpaikasta riippumatta.


HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ TURVAA PALVELUIDEN LAADUN

Palvelut ja hoitolupaus edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Toimivien palveluiden voimavara on niitä tekevät ihmiset.

Sote-henkilöstölle pandemian aiheuttama kuormitus on ollut merkittävä. Moni on venynyt korona-aikana oman jaksamisensa äärirajoille. Sosiaali- ja terveysalalla tehtävä työ on vastuullista ja sitä tehdään kutsumuksesta, suurella sydämellä. SDP:lle henkilökunnan asema, hyvinvointi ja työolot ovat tärkeitä ja me lupaamme huolehtia henkilöstön asemasta uudistuksen aikana.

Sosiaali- ja terveysalaa on lisäksi kohtaamassa työvoimapula. Tarve uusiin työntekijöihin kasvaa eläköitymisen lisäksi myös kasvavan palvelutarpeen vuoksi. Osa alalla työskentelevistä kokee myös arvostuksen puutetta, ja pohtii alan vaihtoa.

SDP haluaa, että hyvinvointialueilla henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan. Hyvinvointialueiden työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulisi olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin, ja ilman kohtuutonta työkuormaa, on aidosti mahdollista. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen muodostuvat useista asioista. Hyvän johtamisen ja esimerkiksi oikeudenmukaisten työvuorokäytäntöjen tulisi olla itsestään selvä osa jokaista työyhteisöä. Työntekijöillä on oltava myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan.

Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava monin keinoin. Siksi jokaisella hyvinvointialueella:

  • Johtamisen parantamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota

  • Työhyvinvointi ja jaksaminen on asetettava prioriteetiksi

  • Tarvitaan riittävästi henkilöstöä pitämään palvelut laadukkaina ja henkilöstö hyvinvoivana

  • Henkilöstömitoitusten toteuttamiseen tarvitaan riittävät resurssit ja riittävä valvonta

  • Koulutuksen ja opiskelupaikkojen riittävästä määrästä on huolehdittava, tähän tarvitaan myös alueellista yhteistyötä

  • Työolojen ja palkkojen houkuttelevuudesta on huolehdittava


Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on.

Me sosialidemokraatit olemme rakentaneet suomalaista hyvinvointia jo yli 120 vuoden ajan. Nyt on aika ottaa hyvinvoinnin seuraava askel. Me haluamme historian ensimmäisissä aluevaaleissa huolehtia siitä, että jokainen suomalainen voi luottaa siihen, että hoitoa saa silloin kun sitä tarvitsee. Haluamme myös pitää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista.

Pidetään huolta työntekijöiden hyvinvoinnista 

Hyvinvointivaltion suuri voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Yksikään sosiaali- ja terveys-, tai pelastustoimen palvelu ei toteudu ilman näitä ammattilaisia. Me haluamme, että he pystyvät tekemään arvokasta työtään hyvin ja uupumatta. Reseptimme työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön parantamiseen on viisiosainen:

1. Parannetaan johtamista jokaisella hyvinvointialueella ja puretaan turhaa hierarkiaa

2. Tarjotaan jokaiselle työntekijälle mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan lisä- ja täydennyskoulutuksella

3. Otetaan työntekijät mukaan uudistuksen käytännön toteutuksen suunniteluun ja mahdollistetaan omaan työhön vaikuttaminen

4. Parannetaan työoloja ja -ympäristöä muun muassa kehittämällä työterveyshuoltoa sekä turvaamalla henkilöstömitoituksen toteutuminen ja sijaisresurssit

5. Poistetaan perusteettomat palkkaerot

Me lupaamme pitää huolta siitä, että aluevaltuustoissa määritellään henkilöstöpolitiikalle selkeät tavoitteet, joita johto toteuttaa.

Hoitoa on saatava aina tarvittaessa 

Meille SDP:ssä on ensisijaisen tärkeää huolehtia oikea-aikaisista, yhdenvertaisista ja laadukkaista palveluista kaikkialla Suomessa. Kyse on yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Palveluita on saatava silloin, kun niitä tarvitsee, matalalla kynnyksellä ja riittävän lähellä.

Nopean hoitoon pääsyn toteuttamiseksi SDP haluaa seitsemän päivän hoitotakuun. Kiireettömään hoitoon tulee päästä seitsemän päivän sisällä, olipa kyse fyysisistä tai psyykkisistä terveysongelmista. Kun hoito päästään aloittamaan nopeasti, ennaltaehkäistään ongelmien monimutkaistumista ja sitä kautta tarvetta erikoissairaanhoidolle.

Hoitovelan purkamisessa ja hoitotakuun toteuttamisessa on tärkeää, että hyvinvointialueilla otetaan käyttöön ilta- ja viikonloppuvastaanottoja sekä lisätään liikkuvia ja asiakkaan luo jalkautuvia palveluita.

Digipalveluita on kehitettävä ihminen edellä 

Kun uudet aluevaltuustot lähtevät kehittämään ja rakentamaan hyvinvointialueita, on niillä tehtävänä myös kehittää aivan uudella tavalla toimintamalleja ja palveluita. Suomi on monella alalla teknologian ja digitalisaation kehityksen edelläkävijä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa meillä on kuitenkin vielä valtavasti opittavaa, kehitettävää ja käyttöönotettavaa. Digitaalisia ratkaisuja tulee hyödyntää, jotta pystytään tarjoamaan yhä nopeampia, sujuvampia ja saavutettavampia palveluita. Keskeistä on kehittää näitä palveluita ihminen edellä siten, että ne helpottavat niin ammattilaisten työtä kuin asiakasta.

SDP:lle on tärkeää, että uudistuksia tehdään juuri käyttäjän näkökulmasta ja että uudistamista tehdään osallistavasti siten, että mukana työssä on asukkaita, asiakkaita, palveluiden käyttäjiä, työntekijöitä ja koko kansalaisyhteiskunta. Keskeistä on se, että palvelut helpottavat ihmisten arkea ja vapauttavat ammattilaisten aikaa ihmisten kohtaamiseen. Uusien teknologisten ratkaisujen pitää lähteä aina käyttäjän tarpeesta.

Nyt on aika ottaa yhdessä hyvinvoinnin seuraava askel 

Suomen tarina on tarina kasvusta pienestä ja köyhästä maasta yhdeksi maailman menestyneimmistä yhteiskunnista, jossa asuvat maailman onnellisimman ihmiset. Se tarina on rakennettu vahvalle hyvinvointivaltiolle, joka mahdollistaa osaamisen, innovaatioiden ja vaurauden synnyn.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on turvannut suomalaisille toimivan, turvallisen arjen. Yhdessä teemme töitä ja rakennamme yhteiskuntaa samalla, kun yhteiskunnan palvelut pitävät huolta siitä, että meistä jokainen voi luottaa saavansa apua, tukea ja hoivaa, kun sitä tarvitsee. Näistä hyvinvointivaltion palveluista me sosiaalidemokraatit haluamme pitää huolta - myös seuraavina vuosikymmeninä. Nyt on aika ottaa hyvinvoinnin seuraava askel. Sillä hyvinvointi on arvokkainta, mitä meillä on.

Tutustu SDP:n aluevaaliohjelmaan täällä.


SIVUN ALKUUN

 

Marika Ala-Herttuala

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Aluehallituksen konserni- ja toimitilajaoston jäsen

Jussi Jatkola

kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja

Arto Lehtinen

Kaupunginhallituksen jäsen

Auli Välimäki

Kaupunginhallituksen jäsen